Unia
    Ochrona     Sprz膮tanie     Szkolenia     Strzelnica     Druk cyfrowy     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Druk cyfrowy
Strzelnica
Sprz膮tanie
Krawiectwo
Szkolenia
Opieka
Oddzia艂y

Unia

 Szkolenia
SZKOLENIE DOSKONALE
DLA OS覤 PRZYST蔖UJYCH DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
NA LICENCJ PRACOWNIKA OCHRONY
Naucz si sprawnego pos硊giwania si broni i zdaj egzamin na licencj!

"UNIA" w Koszalinie, Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza Pa駍twa do udzia硊 w szkoleniu doskonal眂ym, kt髍e poprowadz specjali禼i maj眂y za sob bogate i wieloletnie do秝iadczenie w szkoleniu s硊縝 mundurowych.

Szkolenie doskonal眂e jest skierowane do os骲 przyst阷uj眂ych do egzaminu praktycznego na licencj pracownika ochrony.

Cel szkolenia:
 • uzupe硁ienie wiedzy w zakresie budowy oraz zasad dzia砤nia broni palnej,
 • doskonalenie umiej阾no禼i bezpiecznego obchodzenia si z broni paln,
 • strzelanie praktyczne zgodne z Instrukcj Szkolenia Strzeleckiego Pracownik體 Ochrony (za潮cznik nr 2 do Rozporz眃zenia MSWiA z dnia 07.08.1998 r.
Szczeg蟪y oferty szkoleniowej:
 • Szkolenie sk砤da si z dw骳h cz甓ci:
  - teoretycznej (budowa broni),
  - praktycznej (strzelanie).
 • Odpowiednie 秗odki dydaktyczne, a w szczeg髄no禼i: bro (pistolety Glock 17, P-99 Walther i P-83, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, strzelb g砤dkolufow), tarcze i amunicje (ilo禼i 60 szt.) oraz tablice pogl眃owe zabezpiecza organizator szkolenia.
 • Czas trwania szkolenia: od 5 do 7 godzin w zale縩o禼i od liczby uczestnik體.
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
  - indywidualnie – 400,00 z/osob
  - w grupie 2 osobowej – 350,00 z/osob
  - w grupie 3 osobowej – 300,00 z/osob
  - w grupie 4 osobowej – 280,00 z/osob
  - w grupie 5 osobowej – 270,00 z/osob
W przypadku dodatkowych pyta prosimy o kontakt z Pani Iwon Marcisz z dzia硊 sprzeda縴 tel.: 94 342 40 35 wew. 328, kom. 665 370 357, email: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl.
痑dne pytanie egzaminacyjne ju Ci nie zaskoczy!

Strzelnica Strzelnica

Program szkolenia doskonal眂ego
dla os骲 przyst阷uj眂ych do egzaminu praktycznego
na licencj pracownika ochrony
 1. Zagadnienia teoretyczne:
  1. Zasady bezpiecznego obchodzenia i pos硊giwania si broni paln.
  2. Zasady bezpiecznego zachowania si na strzelnicy
  3. Podzia, og髄na budowa, zasada dzia砤nia broni kr髏kiej i d硊giej
  4. Najcz甓ciej wyst阷uj眂e przyczyny i objawy zaci阠ia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania
  5. Zasady celnego strzelania: - postawy strzeleckie, - trzymanie broni, - zgrywanie przyrz眃體 celowniczych, - 禼i眊anie j陑yka spustowego, - om體ienie typowych b酬d體 pope硁ianych przez strzelaj眂ego.
 2. Trening praktyczny (strzelanie):
  1. Postawy strzeleckie, dobywanie i prawid硂we trzymanie broni, zgrywanie przyrz眃體 celowniczych, 禼i眊anie j陑yka spustowego – trening „na sucho”.
  2. Strzelanie na celno舵 i skupienie.
  3. Strzelanie z r罂nych postaw.
  4. Zasady post阷owania przy dysfunkcji broni.
  5. Strzelanie do kilku cel體 (dystans 10-15 m).
  6. Strzelanie do kilku cel體 z r罂nych postaw.
  7. 苭iczenie technik prowadzenia ognia.
 3. Opis poszczeg髄nych rodzaj體 strzelania: zgodne z Instrukcj Szkolenia Strzeleckiego Pracownik體 Ochrony (za潮cznik nr 2 do Rozporz眃zenia MSWiA z dnia 07.08.1998 r.)
Strzelanie Nr 1 - Przygotowawcze Bro – pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odleg硂舵: 10 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stoj眂a frontalna
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 2 - Szkolne Bro: pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odleg硂舵: 15 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stoj眂a frontalna
Czas: 25 sekund
Strzelanie Nr 3 - szkolne Bro: pistolet Glock
Cel: figura TS-3
Odleg硂舵: 15 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: stoj眂a, a nast阷nie kl阠z眂a
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 4 - dynamiczne Bro: pistolet Glock
Cel: figura TS-9
Odleg硂舵: 15 m i 10 m
Dobieg: 25 m
Liczba naboi: 10 szt.
Postawa: na 15 m kl阠z眂a, na 10 m stoj眂a
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 5 - sytuacyjne Bro: pistolet Glock
Cel: figura TS-3a
Odleg硂舵: 15 m i 10 m
Dobieg: 20 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: 15 stoj眂a, 10 m kl阠z眂a
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 6 - szkolne Bro: pistolet maszynowy PM-98
Cel: figura TS-3
Odleg硂舵: 20 m
Liczba naboi: 9 szt. kr髏kimi seriami
Postawa: stoj眂a (pistolet maszynowy z wysuni阾 kolb – bro trzymana obur眂z)
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 7 - szkolne Bro: strzelba g砤dkolufowa
Cel: figura TS-3a
Odleg硂舵: 15 m
Liczba naboi: 4 szt. Kal. 12/76
Postawa: kl阠z眂a
Czas: dowolny
Personalizacja
Wsp贸艂praca
Panel
UNIA Sp贸艂ka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, S膮d Rejonowy w Koszalinie IX Wydzia艂 Krajowego Rejestru S膮dowego
Wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 2.703.000,00z艂
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2015 Dariusz Czerwi艅ski